Положителните и отрицателни характеристики на металните врати

Нека изброя някои от слабостите и положителните страни на металните врати.

Отрицателните страни. Някои от тях не са точно отрицателни страни, но ще ги включа в тази група:

Нататък Положителните и отрицателни характеристики на металните врати